درخواست زیرمیزی
‫23,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۹-۰۹
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران