درخواست زیرمیزی
‫8,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۹-۰۱
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران