درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۵-۰۸-۱۳
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه برای استفاده اداری از ملک مسکونی
اطلاعات تکمیلی
مسئول شهرداری به من گفت ماهانه یک میلیون تومن به من پرداخت کنید که کسی از شهرداری مزاحم تان نشود و در ملک مسکونی به فعالیت اداری خودتان ادامه بدهید!