درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۵-۰۷-۱۱
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تبریز