درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۷-۱۱
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - مرودشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست رشوه توسط قاضی پرونده
اطلاعات تکمیلی
در سال نود و پنج بنا بر پرونده ایی که پدر اینجانب در دادگاه شهرستان مرودشت استان فارس داشتیم بعلت تعلل در صادر کردن رای از طرف واسطه قاضی درخواست مبلغ یک میلیون تومان برای دادن رای نهایی گردید. پرونده مربوط به انحصار وراثت بود و پس از ده سال با پرداخت این مبلغ از طرف شاکی و متشاکی رای توسط قاضی صادر گردید.