درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۶-۰۹
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مسئول خدمات شهری شهرداری خانه اصفهان. برای مجوز تابلو کافی شاپ در خانه اصفهان و این که مامور های سد معبر اذیت نکنند. خود مامور سد معبر هم دو بار ۱۰۰.۰۰۰ تومان گرفت