درخواست زیرمیزی
‫20,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۶-۰۹
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پاركبان
اطلاعات تکمیلی
براي جاي پارك نزديك به محل كارم بارها رشوه پرداخت كردم