درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۶-۰۴
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - غیره - نسیم شهر
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دريافت رشوه شورا شهر