درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۵-۱۳
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافت پایان کار