درخواست زیرمیزی
‫200,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم