درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۵-۰۵-۰۳
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - کرمانشاه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه در رابطه با صدور رای به نفع یکی از طرفین
اطلاعات تکمیلی
رای دادگاه کاملا معلوم بود اما خلاف انتظار عموم رای به نفع طرف دیگر صادر گردید .