درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۴-۲۱
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جراحی رحم
اطلاعات تکمیلی
برای عمل جراحی زنان دکتر متخصص صراحتا به من و همسرم گفت که علاوه بر هزینه بیمه و بیمارستان بایستی مبلغ پانصد هزار تومان به حساب شخصی دکتر واریز کنم تا عمل جراحی را انجام بدهد. اصرار هم داشت که درباره این پرداخت با کادر بیمارستان حرفی نزنم. علارغم مشکل مالی من مجبور شدم برای سلامتی ام دو مرتبه این پول را به دکتر بپردازم .