درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
افسر شیفت گفت به ستوان که برای استعلام محلی می آید، یک کمکی بکنید. نمی خواهد زیاد باشد