درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۱۲-۲۴
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
اطاله رسیدگی و اشاره غیر مستقیم به پرداخت رشوه