درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۴-۱۲-۱۲
هدف: بارنامه برای ترخیص کالا
عمومی - اداره گمرک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست مساعده توسط رییس یکی از انبارهای گمرک فرودگاه امام