درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۱۲-۱۱
هدف: گواهی عدم سوءپیشینه مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
عنوان
اطلاعات تکمیلی
برای رفع پیشینه و فروش ملک