درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۱۲-۱۱
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برای کم کردن فیش شهرداری