درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۱۲-۰۳
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - اداره برق - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
وصل کنتور
اطلاعات تکمیلی
پیمانکار ادعا کرد باید هزینه به رییس بدهد تا بتواند کنتور مرا ظرف چهار روز تحویل داد