درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۴-۱۲-۰۱
هدف: مالیات بر خدمات
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شفاهی