درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۱۲-۰۱
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تاخیر در انجام وظیفه
اطلاعات تکمیلی
نوشتن یک برگه را موکول کرد به ماه اینده... منم گفتم انجام بده، هوات رو داریم... کمتر از یک روز کار نوشتن برگه تمام شد و تماس گرفت