درخواست زیرمیزی
‫6,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۱۰-۱۶
هدف: غیره
عمومی - اداره مالیات - تهران