درخواست زیرمیزی
‫700,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۱۰-۱۶
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - بیرجند
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شماره حساب دادن تا قبل از عمل واریز کنیم و فیش واریز رو به دستشون برسونیم