درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۱۰-۱۰
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - آمل
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
لفظی و به صراحت با تماس تلفنی
اطلاعات تکمیلی
جهت صدور سند مالکیت بهد از تعریض و نوسازی هیچگونه خلاف و مشکلی جهت صدور سند وحود نداشته و در حال طبیعی ۸-۱۰ زمان صدور سند به طول می انجامید روال عادی و روتیتی در این اداره می باشد و اصلا غریب و دور از انتظار نیست