درخواست زیرمیزی
‫14,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۱۰-۰۴
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
علنی
اطلاعات تکمیلی
تهدید به چندین برابر کردن مالیات