درخواست زیرمیزی
‫20,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۴-۰۹-۰۱
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جریمه سبقت غیرمجاز
اطلاعات تکمیلی
مبلغ را عنوان نکرد ولی مشخصا و مرتبا سوال می کرد که خب حالا چکار می کنی؟ جریمه سنگینه!