درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۴-۰۸-۱۵
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه برای جراحی
اطلاعات تکمیلی
توسط پزشک جراح برای انجام جراحی از من درخواست رشوه شد.