درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۸-۱۲
هدف: غیره
عمومی - اداره مالیات - تهران