درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۷-۲۱
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه به شهرداری منطقه 9
اطلاعات تکمیلی
در سال 94 برای ساختن یک طبقه اضافی روی ساختمان مسکونی ام ، کارمند بخش صدور مجوز با بهانه اینکه کار غیر قانونی است ، در خواست رشوه برای صودر مجوز کرد و من مجبور شدم ده میلیون تومان نقد به ایشان بپردازم .