درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۴-۰۶-۳۱
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره آب - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست موبایل به عنوان یادگاری
اطلاعات تکمیلی
مسئول انرژی شرکت آبفا استان خراسان رضوی کلا زبانزد و شناخته شده در اخاذی از پیمانکاران هستند