درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۴-۰۶-۳۱
هدف: ثبت نام دانش اموز
عمومی - آموزش و پرورش - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مبلغ ۱ میلون تومان جهت ثبت نام دبیرستان