درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۴-۰۶-۳۱
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
وارد کردن ایراد به ساخت
اطلاعات تکمیلی
با سلام یکی از روش های اخذ رشوه در شهرداری ها با توجه به عدم تطابق نقشه با ساخت، ایراد وارد کردن به عدم تطابق در نقاط خاص در صورتی است که در ماهیت موضوع و قوانین و ضوابط ایراد یا اشکالی ندارد. در این شرایط اعلام تخریب می نمایند. فرد که مستاصل گردید به او پیشنهاد رشوه به صورت غیر مستقیم می دهند. یعنی افراد دیگر در به شما مراجعه می کنند.