درخواست زیرمیزی
‫110,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۴-۰۶-۳۱
هدف: حوافقت و حمایت خارج از ضوبط
عمومی - اداره بهداشت - جهرم
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست شرکت در مناقصه سوری از سمت سازمان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جهرم
اطلاعات تکمیلی
برای این که کار را خود کارمندان و مدیران وقت سازمان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جهرم بگیرند پیشنهاد دادند که درصدی از سود مناقصه را به شما میدهیم شما این استعلام را پر کنید مهر کنید. در جریانیم که از این جور جریانات زیاد اتفاق افتاده در دانشگاه علوم پزشکی جهرم.