درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۶-۱۲
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - مسکن و شهرسازی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جهت موافقت از افزایش وام
اطلاعات تکمیلی
جهت موافقت از افزایش وام