درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۶-۰۲
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران