درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۵-۳۱
هدف: بازپرداخت مالیات بر فروش
عمومی - اداره مالیات - تهران