درخواست زیرمیزی
‫35,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۵-۱۴
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - گلستان
اطلاعات تکمیلی
به بهانه سرعت بالا خودرو متوقف شد و به اسم پول بنزین خودرو پلیس رشوه درخواست شد.