درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۴-۱۲
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه برای صدور سند ملک
اطلاعات تکمیلی
برای صدور سند ملک، مبلغ 1 میلیون تومان درخواست رشوه شد و به گونه ای مطرح شد که در صورت عدم پرداخت اقدام انجام نمیشد.