درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۴-۱۱
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره مخابرات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جهت درخواست وصل تلفن