درخواست زیرمیزی
‫90,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۱۲-۲۶
هدف: مالیات بر خدمات
عمومی - اداره مالیات - تهران