درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۱۲-۱۴
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
وسط کوچه بطور کاملا علنی و شفاف و بدون مقدمه و هیچ نگرانی!
اطلاعات تکمیلی
نماینده دادستانی به همراه نماینده کلانتری جهت اجرای حکم تخلیه مستاجری که یکسال نه کرایه داده بود و نه تخلیه می کرد با دو آژانس دربست با هزینه من مراجعه و پس از تذکر اولیه به مستاجر، وسط کوچه دست مرا گرفتند و گفتند که کجا؟! شیرینی ما چه می شود!!!!!! وقتی من دست به جیب شدم تا مبلغی را بشمارم، یهو همه را گرفت و در جیب گذاشت!!!