درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۱۲-۱۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه