درخواست زیرمیزی
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۱۲-۱۲
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران
اطلاعات تکمیلی
دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 9