درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۱۲-۱۲
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه سازماندهی شده شهرداری
اطلاعات تکمیلی
شهرداری های ایران علی الخصوص شهرداری تهران به صورت سازماندهی شده رشوه می گیرند. انواع و اقسام دلایل و مناسبات هم دارد. به ساختمان های در حال ساخت سرکشی می کنند، چیزی را بهانه می کنند و با ارعاب و دروغ که کار را تعطیل می کنیم کارفرما را مجبور به پرداخت رشوه می کنند.