درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۱۲-۱۰
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - کرج