درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۳-۱۲-۰۷
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - جهاد کشاورزی - رشت