درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۳-۱۲-۰۴
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافت رشوه بابت استحقاق حق خودم به خودم
اطلاعات تکمیلی
جهت مجرم دانستن دزد وسایل کارم که بالغ بر 50 میلیون تومان بود از من تقاضای رشوه شد که چون کاملا جرم محرز بود من قبول نکردم و در عین حال از دزد نیز تقاضا رشوه ای شد که ایشون با پرداخت رشوه موفق شد بیگناه شناخته شود.