درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۰۸-۰۲
هدف: ارائه ی خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - سیرجان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به صورت غیرمستقیم
اطلاعات تکمیلی
پیمانکار شرکت برق به من گفت باید سه چاله برای تیرهای برق که به خانه ی شما منتهی می شود حفرکنید من به اداره ی برق بخش مشترکین مراجعه کردم وموضوع را مطرح کردم آن ها گفتند شما وظیفه نداری چاله ها را حفرکنی ولی اگر این کارراانجام بدهی کارت راه می افتدمن مجبورشدم سه چاله به مبلغ یکصدهزارتومان حفرکنم حتی پرونده ی برق مرا گم کردند ومن مجبورشدم دوباره بیست هزارتومان هزینه کنم وپرونده ی جدید تشکیل بدهم