درخواست زیرمیزی
‫14,900,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۰۷-۲۰
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - اداره بهداشت - کاشان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
حضوری
اطلاعات تکمیلی
برای دریافت مجوز هر چقدر تلاش کردیم بازدید کننده ایراد میگرفت و یکی از کارشناسان گفت اگر میخواهید کارتان انجام شود باید دم مرا ببینید بنام ارغند و چندین بار رشوه دریافت نمود تا کار ما را تایید کرد و مجوز گرفتیم .