درخواست زیرمیزی
‫200,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۳-۰۶-۲۹
هدف: تسریع خدمات و رسیدگی به پرونده
عمومی - اداره مالیات - تهران
اطلاعات تکمیلی
ممیز شرکت به نام آقای احمدی از واحد مالیاتی شمال تهران چندین بار تماس گرفت و گفت اگر این مفدار پول ندید پرونده را کاری میکنم که بد بخت شید. ما هم رشوه ندادیم و پرونده ما را با 11 مورد فرستاد حل اختلاف که کماکان در گیر هستیم و در مراجع مختلف در حال رسیدگی هستیم