درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۳-۰۵-۱۴
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - قم
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی رسمی و راحت گفتن این مقدار باید بریزید به حساب!
اطلاعات تکمیلی
خیلی رسمی و راحت گفتن این مقدار باید بریزید به حساب!